Skip to main content

Regulamin korzystania z aplikacji

Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

1. DEFINICJE

W niniejszym dokumencie Raiffeisen Digital Bank AG używa pewnych określeń zapisanych wielką literą, których znaczenie zostało sprecyzowane poniżej. Definicje te mają jednakowe znaczenie niezależnie od tego, czy dane wyrażenie pojawia się w liczbie pojedynczej, czy mnogiej.

 • Aplikacja oznacza udostępniane przez nas oprogramowanie w postaci aplikacji mobilnej, które Klient może pobrać ze Sklepu z Aplikacjami.
 • Sklep z Aplikacjami oznacza aplikację służącą do dystrybucji cyfrowej dostarczoną i opracowaną przez Apple Inc. (Apple App Store) lub Google Inc. (Google Play Store), w której Aplikacja jest dostępna do pobrania.
 • Konto oznacza indywidualne konto Klienta utworzone dla Klienta i przypisane do niego w związku z Aplikacją w celu umożliwienia dostępu do Aplikacji lub jej części, wymagające stosowania indywidualnych danych uwierzytelniających opisanych w pkt 5) „Uwierzytelnianie”.
 • Spółka oznacza Raiffeisen Digital Bank AG, zarejestrowaną w Austrii, wpisaną do rejestru spółek prowadzonego przez Sąd Handlowy w Wiedniu pod numerem FN 117507f, z siedzibą pod adresem Am Stadtpark 9, 1030 Wiedeń. Raiffeisen Digital Bank AG jest instytucją kredytową w rozumieniu § 1 austriackiej ustawy o bankowości i jest objęty nadzorem Urzędu Rynków Finansowych, znajdującego się pod adresem Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wiedeń, a także Europejskiego Banku Centralnego, znajdującego się pod adresem Sonnemannstrasse 22, D-60314 Frankfurt nad Menem. Raiffeisen Digital Bank AG podlega przepisom prawa (wraz z ich późniejszymi zmianami), w szczególności austriackiej ustawy o bankowości (Bankwesengesetz) oraz ustawy o nadzorze nad papierami wartościowymi (Wertpapieraufsichtsgesetz); więcej informacji na temat Spółki oraz dodatkowe informacje prawne można znaleźć pod adresem www.raiffeisendigital.com/imprint.
 • Informacje Zwrotne oznaczają informacje zwrotne, innowacje lub sugestie przesyłane przez Klienta, dotyczące cech, działania lub funkcji naszej Aplikacji.
 • Regulamin oznacza niniejszy Regulamin, stanowiący całość porozumienia w sprawie korzystania z Aplikacji między Klientem a Spółką.
 • Zewnętrzni Dostawcy Aplikacji oznaczają wszelkie Aplikacje lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub Aplikacje) dostarczane przez osoby trzecie, które mogą być wyświetlane w Aplikacji, włączone do niej lub przez nią udostępniane.
 • Klient oznacza indywidualnego użytkownika korzystającego z Aplikacji.

2. OPIS APLIKACJI

Spółka udostępnia Klientowi Aplikację, która umożliwia otrzymywanie informacji o kredytach konsumenckich oferowanych przez Spółkę oraz zaciąganie kredytów konsumenckich oferowanych przez Spółkę, co zostało dokładniej opisane w pkt 3) „Przeznaczenie Aplikacji”. 

Instalacja i korzystanie z Aplikacji są bezpłatne. W związku z korzystaniem z Aplikacji dostawca usług sieciowych może pobierać opłaty za transmisję danych. Opłaty te pokrywa Klient.

Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich Klientów w zakresie korzystania z Aplikacji.

Aby móc korzystać z Aplikacji, Klient musi mieć ukończone 18 lat, być obywatelem Polski i posiadać bieżący rachunek bankowy w złotych polskich (PLN) w instytucji finansowej zarejestrowanej w Polsce, posiadać ważny polski numer telefonu komórkowego oraz ważny adres poczty elektronicznej. Minimalne wymagania dotyczące urządzenia, za pomocą którego można korzystać z Aplikacji, muszą odpowiadać specyfikacji technicznej, o której Spółka powiadamia Klienta w momencie uzyskiwania dostępu do Aplikacji. Jest to co najmniej najnowsza wersja systemu operacyjnego iOS i Android oraz dostęp do Internetu.

Uzyskując dostęp do Aplikacji lub korzystając z niej, Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Zaakceptowanie i potwierdzenie Regulaminu jest konieczne w celu korzystania z Aplikacji. 

3. PRZEZNACZENIE APLIKACJI

Aplikacja jest udostępniana Klientowi wyłącznie w celu wnioskowania o kredyt gotówkowy na cele osobiste oferowaną przez Spółkę oraz obsługi tego kredytu zgodnie z odrębnymi zasadami i warunkami, które zostaną uzgodnione pomiędzy Klientem a Spółką. Obejmują one zdalną weryfikację tożsamości Klienta oraz jego dochodów, pozyskanie danych osobowych Klienta w celu wnioskowania o kredyt (takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, dochód miesięczny, osoby na utrzymaniu, stan cywilny, informacje o pracodawcy), umożliwienia rozmowy na czacie z przedstawicielem Spółki, zgłaszania potrzeby uzyskania pomocy w zakresie obsługi spłat, przerwy w spłacie, całkowitej i częściowej przedterminowej spłaty, a także udostępniania Klientowi szczegółowych informacji o kredycie, harmonogramu spłat oraz innych informacji wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

Sposób gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji, w tym przekazywania informacji osobom trzecim do celów udostępniania naszej Aplikacji, jest opisany w naszej Polityce prywatności znajdującej się w stopce serwisu internetowego raiffeisendigital.com

4. REJESTRACJA I NATYCHMIASTOWE KORZYSTANIE Z APLIKACJI

Aby móc korzystać z Aplikacji:

a.      Należy pobrać Aplikację na urządzenie mobilne Klienta i ją zainstalować.

b.      Klient musi się zarejestrować w Aplikacji, przeprowadzając procedurę identyfikacyjną opisaną w pkt 5) „Uwierzytelnianie”.

c.      Należy zaakceptować niniejszy Regulamin podczas rejestracji.

d.      Należy posiadać Polski numer telefonu.

e.      Należy posiadać Adres e-mail.

Dane dotyczące Klienta, których zażąda Spółka w celu dokonania rejestracji, muszą być poprawne i pełne; w razie późniejszych zmian należy je następnie uaktualniać, korygując dane Klienta, które można odnaleźć w Aplikacji. Dotyczy to w szczególności adresu e-mail podanego w Aplikacji, na który Spółka będzie wysyłała e-maile, o których mowa w niniejszej umowie w sprawie korzystania z Aplikacji.

O ile Spółka nie odrzuci rejestracji Klienta w przypadku gdy Klient nie spełni wymagań określonych w lit. a)–e) powyżej (o czym Klient zostanie poinformowany w trakcie rejestracji), Klient otrzyma potwierdzenie zarejestrowania w Aplikacji od Spółki w postaci wiadomości e-mail lub SMS. Z chwilą rejestracji, umowa w sprawie korzystania z Aplikacji między Spółką a Klientem wchodzi w życie. Z Aplikacji można korzystać od razu po dokonaniu rejestracji, o ile rejestracja nie zostanie odrzucona.

Ze względu na możliwość korzystania z Aplikacji od razu, Klient nie jest uprawniony od odstąpienia od umowy w sprawie korzystania z Aplikacji.

5. UWIERZYTELNIENIE

Podczas instalacji Aplikacji na urządzeniu mobilnym Klient musi zarejestrować się, podając swój numer telefonu komórkowego i adres e-mail, aby móc uzyskać dostęp do Aplikacji.

Zarówno numer telefonu komórkowego, jak i adres e-mail Klienta muszą zostać zweryfikowane podczas rejestracji. Weryfikacja danego kanału komunikacji polega na wysłaniu kodu i/lub linku do odpowiedniego kanału, który należy wprowadzić do Aplikacji lub kliknąć – w przypadku linku do potwierdzenia.

Późniejszy dostęp do Aplikacji jest możliwy po wprowadzeniu kodu PIN, który Klient ustala podczas instalowania Aplikacji.

Aby mieć dostęp do Aplikacji, podczas rejestracji należy podać numer telefonu oraz osobisty numer identyfikacyjny (zwany dalej „kodem PIN”). Zarejestrowany Klient może zmienić kod PIN w Aplikacji w dowolnym momencie.

Obowiązkiem klienta jest utrzymywanie kodu PIN w tajemnicy nie udostępnianie go osobom trzecim, aby uniknąć ryzyka nieautoryzowanego dostępu do Aplikacji.

Zastosowanie identyfikatorów biometrycznych w procesach identyfikacji:

Jeśli urządzenie końcowe jest odpowiednio skonfigurowane, klient może włączyć identyfikację biometryczną w Aplikacji (np. rozpoznawanie odcisku palca lub twarzy) zamiast wprowadzania kodu PIN. Po pierwszym włączeniu identyfikatora biometrycznego, Klient może także zmienić identyfikator biometryczny na inny identyfikator biometryczny obsługiwany przez urządzenie końcowe. Identyfikatory biometryczne są przechowywane wyłącznie w urządzeniu końcowym Klienta. Jeśli urządzenie końcowe Klienta nie rozpoznaje identyfikatora biometrycznego, należy ręcznie wprowadzić kod PIN i wysłać go w celu autoryzacji zlecenia. Klient może wyłączyć identyfikator biometryczny w dowolnym momencie w obszarze “Ustawienia” Aplikacji. Jeśli urządzenie mobilne zostanie zgubione lub skradzione, Klient musi poinformować o tym Spółkę i polecić jej wyłączenie identyfikatora. Klient ma obowiązek zadbać o to, aby do urządzenia końcowego nie miały dostępu żadne nieuprawnione osoby trzecie.

6. ZAKRES PRAW UŻYTKOWANIA PRZYSŁUGUJĄCYCH KLIENTOWI

Umowa o korzystaniu z Aplikacji przyznaje Klientowi zwykłe, niewyłączne i nieprzenoszalne prawo do korzystania z Aplikacji wraz z wszelkimi aktualizacjami oraz innymi elementami składowymi, do własnych, prywatnych celów Klienta, na czas obowiązywania umowy w sprawie korzystania z Aplikacji. Wykorzystywanie Aplikacji do celów handlowych lub biznesowych jest niedozwolone. Klientowi nie wolno wprowadzać zmian w Aplikacji, kopiować jej, rozkładać na części, rekompilować, dokonywać inżynierii wstecznej, publikować, duplikować, powielać ani tworzyć na jej podstawie produktów zależnych.

Przed wprowadzeniem danych do Aplikacji, Klient musi się upewnić, czy dysponuje stosownymi prawami do korzystania z tych danych oraz czy ich publiczne ujawnienie jest zgodne z prawem.

Klientowi nie wolno wykorzystywać Aplikacji do rozpowszechniania treści niezgodnych z prawem, noszących znamiona nękania bądź mogących wywołać u kogokolwiek dyskomfort lub niedogodności, obscenicznych lub obraźliwych, obelżywych, stanowiących groźby lub pomówienia, naruszających cudzą prywatność lub prawa własności intelektualnej, budzących sprzeciw, zawierających wirusy komputerowe, służących do prowadzenia kampanii politycznych, ofert handlowych, tzw. „łańcuszków”, mailingu masowego bądź „spamu” w jakiejkolwiek postaci, a także treści naruszających prawa osób trzecich. Klient odpowiada za treści udostępniane lub rozpowszechniane przez siebie innym osobom. W związku z tym obowiązkiem Klienta jest upewniać się, czy wszystkie treści są zgodne z prawem i nie naruszają praw osób trzecich.

7. TREŚCI NALEŻĄCE DO OSÓB TRZECICH

Spółka nie udziela żadnej gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści od osób trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Spółka poweźmie wiedzę o treściach od osób trzecich, które są niezgodne z prawem, natychmiast uniemożliwi dostęp do nich. Dostęp do treści osób trzecich przechowywanych w Aplikacji jest uzależniony od spełniania przez Klienta warunków uzgodnionych pomiędzy Klientem a osobami trzecimi. Dotyczy to w szczególności identyfikacji Klienta za pomocą elementów (np. numeru rachunku, e-maila i hasła) uzgodnionych z osobą trzecią.

8. OBOWIĄZEK DOCHOWANIA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZEZ KLIENTA

Na każdym zarejestrowanym Kliencie ciążą następujące obowiązki dochowania należytej staranności:

 • Dane uwierzytelniające muszą być zachowane w tajemnicy. Nieuprawnione osoby trzecie nie mogą mieć dostępu do danych uwierzytelniających. Dozwolone jest przekazywanie cech identyfikacyjnych dostawcom świadczącym usługę inicjowania płatności lub dostawcom świadczącym usługę dostępu do informacji o rachunku. W przypadku gdy ustalono, że kody TAN będą przekazywane za pomocą połączenia przez telefon komórkowy, w okresie ważności odpowiednich kodów TAN do aparatów telefonicznych służących do nawiązania takiego połączenia nie mogą mieć dostępu żadne osoby trzecie.
 • W przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że nieuprawniona osoba trzecia mogła mieć możliwość bezprawnego posłużenia się danymi uwierzytelniającymi, uprawniony użytkownik musi natychmiast podjąć działania określone w pkt 10 („Zablokowanie praw dostępu”).
 • Przed wysłaniem jakichkolwiek wprowadzonych danych należy sprawdzić, czy są one kompletne i poprawne.
 • Urządzenie używane do uzyskiwania dostępu do Aplikacji musi być sprawne technicznie. Nie może wywierać szkodliwego wpływu (np. wysyłać wirusów itp.) na urządzenia i/lub oprogramowanie Spółki lub innych użytkowników.

9. OGRANICZENIA DOSTĘPNOŚCI APLIKACJI

Dostęp do Aplikacji może być sporadycznie niemożliwy lub ograniczony.  Tymczasowe ograniczenie możliwości korzystania z Aplikacji może być konieczne w celu naprawy, konserwacji i aktualizacji urządzeń technicznych potrzebnych do działania Aplikacji. Jeżeli ograniczenia te muszą zostać wprowadzone pomiędzy godziną 6:00 a 24:00, Spółka w miarę możliwości uprzedzi o tym Klientów, np. wysyłając zawiadomienie e-mailem. W trosce o to, aby Aplikacja była zawsze aktualna, możemy oferować automatyczne lub ręczne aktualizacje, w dowolnym momencie, nie informując o tym Klienta.

Spółka nie odpowiada za żadne szkody u Klienta wywołane przez niezależną osobę trzecią w związku z Aplikacją lub powstałe w inny sposób wskutek zdarzenia, którego nie można było uniknąć, a które nie było spowodowane wadą jakościową ani usterką infrastruktury Spółki do automatycznego przetwarzania danych.

10. BLOKOWANIE PRAW DOSTĘPU

W przypadku utraty danych uwierzytelniających otrzymanych od Spółki lub utworzonych przez zarejestrowanego użytkownika, i/lub w przypadku utraty danych uwierzytelniających niezbędnych do utworzenia bezpiecznego podpisu elektronicznego, bądź w przypadku uzasadnionych podejrzeń, że nieuprawniona osoba trzecia mogła mieć możliwość bezprawnego posłużenia się danymi uwierzytelniającymi bądź też w przypadku jakichkolwiek innych wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa dotyczących Klienta lub Aplikacji, Klient obowiązany jest natychmiast albo zmienić PIN albo zawiadomić Spółkę o tym fakcie i poprosić Spółkę o zablokowanie konta w Aplikacji, kontaktując się z naszym działem pomocy pod adresem contact.pl@raiffeisendigital.com. W razie potrzeby Spółka może zaproponować dodatkowe uzasadnione i obiektywne środki bezpieczeństwa.

Blokada może zostać usunięta wyłącznie przez Spółkę, przy czym Spółka nie może bezzasadnie odmówić jej usunięcia, w szczególności jeżeli ustała przyczyna nałożenia blokady. W celu usunięcia blokady, Klient musi wysłać e-mail ze swojego adresu poczty elektronicznej (zweryfikowanego przez Spółkę zgodnie z pkt 5), zwracając się do Spółki o usunięcie blokady.

11. ZMIANY W UMOWIE W SPRAWIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

Zmiany do niniejszej umowy w sprawie korzystania z Aplikacji będą proponowane Klientowi przez Spółkę w sposób określony poniżej (zwany dalej „propozycją zmiany”). Propozycja zmiany będzie określała zmieniane punkty w umowie w sprawie korzystania z Aplikacji oraz proponowane zmiany w postaci tabeli porównawczej (zwanej dalej „tabelą porównawczą”).

Propozycja zmiany oraz tabela porównawcza zostaną formalnie przekazane Klientom będącym konsumentami. Doręczenie nastąpi:

-        e-mailem; lub
-        pocztą.

Spółka nie może wprowadzać zmian w propozycji zmiany ani w tabeli porównawczej po ich dostarczeniu. W przypadku dostarczenia e-mailem, Klient może wydrukować propozycję zmiany i tabelę porównawczą lub przechowywać je w postaci cyfrowej.

Propozycja zmiany i tabela porównawcza muszą zostać udostępnione Klientowi będącemu konsumentem najpóźniej dwa miesiące przed proponowanym terminem wprowadzenia zmian w życie.

Jeżeli Spółka nie otrzyma od Klienta żadnego sprzeciwu na piśmie lub e-mailem przed proponowanym terminem wprowadzenia zmian w życie, uznaje się, że Klient zaakceptował propozycję zmian. Spółka zwróci na to uwagę Klienta w propozycji zmiany.

Klient ma prawo wypowiedzieć Regulamin (umowę w sprawie korzystania z Aplikacji) bez uprzedzenia i bez ponoszenia żadnych kosztów przed wejściem zmiany w życie. Spółka zwróci uwagę Klienta również na ten fakt w propozycji zmiany.

Spółka może uzgodnić zmianę możliwości korzystania w sposób opisany w tym punkcie tylko jeżeli po uwzględnieniu wszystkich okoliczności (zmiany wymagań większości klientów, wymogi prawne i statutowe, bezpieczeństwo operacji bankowych, postęp techniczny lub spadek poziomu korzystania z usług mający wyraźnie niekorzystny wpływ na pokrycie kosztów) jest to obiektywnie uzasadnione.

Jest to obiektywnie uzasadnione wyłącznie w przypadku, gdy proponowana zmiana sposobu korzystania spowoduje rozszerzenie lub ograniczenie usług oferowanych przez Spółkę w zakresie, który może zostać uznany za uzasadniony dla Klienta i nie spowoduje nieproporcjonalnej zmiany istotnych praw i obowiązków na korzyść Spółki.

12. INFORMACJE ZWROTNE OD KLIENTA

Klient ceduje na Spółkę wszystkie prawa, tytuły prawne i uprawnienia do wszelkich Informacji Zwrotnych przekazanych Spółce. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny taka cesja będzie nieskuteczna, Klient zobowiązuje się do udzielenia Spółce niewyłącznego, bezterminowego, nieodwołalnego, nieodpłatnego i ważnego na całym świecie prawa i licencji do wykorzystywania, powielania, ujawniania, rozpowszechniania takich Informacji Zwrotnych, udzielania na nie dalszych licencji, wprowadzenia w nich zmian oraz wykorzystywania ich bez ograniczeń na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu przekazania Spółce Informacji Zwrotnych przez Klienta, takich jak wytwarzanie kopii przy użyciu określonej technologii, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej; publiczne udostępnianie, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

13. LINKI DO STRON INTERNETOWYCH LUB URL DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

O ile Spółka nie posiada wiedzy, zgodnie z którą treść danego linku, zewnętrznej strony internetowej lub zewnętrznego URL jest niezgodna z prawem lub jej niezgodność z prawem nie jest dla Spółki oczywista, Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść stron internetowych lub URL innych dostawców, do których linki znajdują się w Aplikacji. Spółka nie przyjmuje również żadnej odpowiedzialności za ciągłą dostępność lub pełną funkcjonalność linków do stron internetowych lub URL osób trzecich znajdujących się w Aplikacji.

14. CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY W SPRAWIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

Umowa w sprawie korzystania z Aplikacji zostaje zawarta na czas nieokreślony, przy czym może zostać wypowiedziana w każdym czasie:

 • przez Klienta bez konieczności zawiadamiania, a także poprzez usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego,
 • lub przez Spółkę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Strony umowy są ponadto uprawnione do rozwiązania stosunku umownego w trybie natychmiastowym z ważnej przyczyny.

Spółka dostarczy wypowiedzenie Klientowi e-mailem lub pocztą.

Usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego Klienta oraz wypowiedzenie Regulaminu (umowy w sprawie korzystania z Aplikacji) może spowodować, że Klient utraci możliwość korzystania z usług Spółki lub osób trzecich bądź możliwość ta zostanie ograniczona (zwłaszcza w przypadku kredytów).

15. PROMOCJE

Wszelkie Promocje udostępniane przez Aplikację podlegają odrębnym warunkom, nieobjętym niniejszym Regulaminem. W przypadku gdy Klient uczestniczy w jakichkolwiek Promocjach, powinien zapoznać się z dokładnym regulaminem danej Promocji.

16. ZASTRZEŻENIA

Wszelkie zapytania lub zastrzeżenia dotyczące Aplikacji oraz niniejszego Regulaminu można kierować do naszego działu obsługi klienta, kontaktując się z nim za pośrednictwem e-maila lub czatu. Klient może również napisać do Spółki na adres wskazany w pkt 20 („Jak się z nami skontaktować?”) poniżej.

17. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa austriackiego i zgodnie z nim będzie interpretowany. Jednakże wybór prawa nie ogranicza żadnych z praw, jakie mogą przysługiwać Klientowi jako konsumentowi w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Konsument może wnosić przeciwko Spółce sprawy dotyczące niniejszego Regulaminu do sądów w Polsce właściwych miejscowo dla jego miejsca zamieszkania.

Możliwe jest również złożenie skargi do łącznego sądu arbitrażowego austriackiej branży kredytowej (Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft), Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wiedeń, który jest niezależnym organem w dziedzinie pozasądowego rozwiązywania sporów. Dalsze informacje o sądzie arbitrażowym i warunkach odwołania znajdują się na stronie www.bankenschlichtung.at. Warto pamiętać, że można złożyć skargę za pośrednictwem dowolnego polskiego członka sieci rozpatrywania skarg dotyczących usług finansowych (FIN-NET). Skarga zostanie wtedy przesłana do łącznego sądu arbitrażowego austriackiej branży kredytowej. Udział w procesie arbitrażu jest dla RDB dobrowolny. RDB decyduje o udziale indywidualnie w każdym przypadku.

18. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ UMOWY

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, zostanie ono zmienione i będzie interpretowane w taki sposób, aby w jak największym stopniu osiągnąć cel tego postanowienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a pozostałe postanowienia zachowują pełną moc.

19. ZRZECZENIE SIĘ PRAW

O ile w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, nieskorzystanie z prawa lub odstąpienie od żądania wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszego Regulaminu nie ma wpływu na możliwość korzystania z tego prawa lub zażądania wykonania zobowiązania w dowolnym momencie w późniejszym czasie, a zrezygnowanie z dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia nie oznacza rezygnacji z dochodzenia roszczeń w przypadku jakiegokolwiek późniejszego naruszenia.

20. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Spółka komunikuje się z Klientem w języku polskim.

Informacje i oświadczenia od Spółki lub powiązane z nimi dokumenty uzupełniające będą przekazywane przez Spółkę pocztą tradycyjną oraz elektroniczną. Spółka może również przekazywać Klientowi informacje niewiążące prawnie za pośrednictwem Aplikacji (za pomocą funkcji czatu w Aplikacji).

Klient wyraża zgodę na komunikację w sprawach związanych z Aplikacją za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań można również skontaktować się z nami: