Skip to main content

Informacje prawne

Informacje zgodnie z austriacką ustawą o handlu elektronicznym

Raiffeisen Digital Bank AG
Członek Grupy RBI
Siedziba (i adres pocztowy)
Am Stadtpark 9
1030 Wiedeń
Austria

E: office@raiffeisendigital.com

Rejestracja w austriackim rejestrze handlowym
pod numerem FN 117507f, w Sądzie Handlowym w Wiedniu

Austriacki numer do celów przetwarzania danych (DVR) 0008389

Numer identyfikacji podatkowej ATU 15355005

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) 529900M2F7D5795H1A49

Kod SWIFT/BIC CENBATWW

Kod banku 19930

Kod identyfikacyjny rynku (MIC): XRCB

Organy regulacyjne:

Jako instytucja kredytowa Raiffeisen Digital Bank AG podlega nadzorowi regulacyjnemu Federalnego Ministerstwa Finansów, austriackiego Banku Narodowego, a także Urzędu ds. Nadzoru nad Rynkiem Finansowym i wszelkim rządowym przepisom prawa, w szczególności austriackiej ustawie o bankowości (BWG) i ustawie o obrocie papierami wartościowymi (WAG).

Raiffeisen Digital Bank AG podlega ponadto nadzorowi Europejskiego Banku Centralnego (EBC), który EBC sprawuje z wykorzystaniem jednolitego mechanizmu nadzorczego (SSM) obejmującego EBC i właściwe organy krajowe (rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013).

Akty prawne są udostępniane na tej stronie internetowej wyłącznie do celów informacyjnych. Nie udziela się żadnej gwarancji i nie składa żadnego oświadczenia co do wiarygodności, dokładności, kompletności i aktualności tych aktów prawnych. Akty prawne są wiążące prawnie jedynie w brzmieniu ogłoszonym w austriackim Federalnym Dzienniku Ustaw. Więcej informacji i szczegółów na temat aktów prawnych (ze zmianami) można uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej Systemu Informacji Prawnej Republiki Austrii, prowadzonej i utrzymywanej przez austriacki Urząd Kanclerza Federalnego (www.ris.bka.gv.at).

Członkostwo:

Austriacka Izba Gospodarcza / Bank Federalny oraz Kategoria Ubezpieczeń / Towarzystwo Zawodowe Banków Raiffeisen

Informacje zgodnie z austriacką ustawą o mediach:

Wydawca serwisu internetowego www.raiffeisendigital.com
Raiffeisen Digital Bank AG
Am Stadtpark 9
1030 Wiedeń
Austria

Właściciel serwisu internetowego www.raiffeisendigital.com
Zentrale Raiffeisenwerbung
Am Stadtpark 9
1030 Wiedeń
Austria

Rada Towarzystwa Zentrale Raiffeisenwerbung
Petra WALTER (Chairperson), Bernhard MARCKHGOTT (Deputy Chairperson), Manuela MONSBERGER (Deputy Chairperson)

Pozostali członkowie rady Zentrale Raiffeisenwerbung:
BACHLEITNER, Christian BEVELANDER, Raphael KIENE, Johannes DERLER

Zentrale Raiffeisenwerbung jest towarzystwem zarejestrowanym. Celem i przedmiotem działalności Zentrale Raiffeisenwerbung jest (między innymi) wspólna komunikacja (reklama i public relations).

Ogólna tematyka treści na stronie internetowej www.raiffeisendigital.com:

  • Informacje dotyczące produktów i usług oferowanych przez Raiffeisen Digital Bank AG