Skip to main content

Pełna treść zwolnienia z austriackiej i polskiej tajemnicy bankowej

Raiffeisen Centrobank AG („Bank”) z siedzibą pod adresem Am Stadtpark 9, 1030 Wiedeń, Austria, zamierza dokonywać oceny danych klienta w celu oceny jego zdolności kredytowej, wiarygodności płatniczej oraz w celu dostępu do i oceny informacji dotyczących klienta dostępnych w zewnętrznych bazach danych na temat wiarygodności kredytowej w związku z ofertami pożyczki, o które wnioskuje klient lub które Bank przedstawia klientowi z własnej inicjatywy, a także w związku z realizacją zobowiązań finansowych klienta w ramach relacji biznesowych klienta z Bankiem:

 1. Ocena zdolności kredytowej i/lub wiarygodności płatniczej klienta w zakresie pożyczki dokonywana jest poprzez ocenę i weryfikację danych, które Bank otrzymał w trakcie trwania relacji biznesowych lub w momencie nawiązania relacji biznesowych z klientem, zgodnie z punktami od 12) do 14) (takich jak imię i nazwisko, wiek, adres, dane o obrotach na rachunku), a także danych, które Bank otrzymał od: (i) biur informacji gospodarczej utworzonych zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, tj.: ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa („ERIF”), Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław („KRD”), Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S. A., ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków („KBIG”), Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa („InfoMonitor) (łącznie zwanych dalej „Biurami Informacji Gospodarczej”), a także (ii) Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa) („BIK”), utworzonego na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe; (ii) CRIF Sp. z o.o., ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków („CRIF”), a także (iii) za pośrednictwem CRIF, uczestników platformy wymiany informacji pożyczkowej (PWIP) oraz systemu wymiany informacji (SWI) prowadzonych przez CRIF (https://www.credit-check.pl/uczestnicy/) („Uczestnicy”).

 2. Klient wyraża zgodę na ujawnianie przez Bank Biurom Informacji Gospodarczej (tj. ERIF, KRD, KBIG, InfoMonitor) danych identyfikacyjnych klienta (np. imię i nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania, dane dokumentu tożsamości, PESEL, NIP), przez okres 60 dni od wyrażenia niniejszej zgody, w celu uzyskania przez Bank od tych Biur Informacji Gospodarczej informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań finansowych klienta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej klienta i/lub wiarygodności płatniczej w momencie nawiązania relacji biznesowych pomiędzy klientem a Bankiem oraz w trakcie ich trwania oraz w celu weryfikacji przez Bank poprzez te biura poprawności danych przekazanych przez klienta w procesie wnioskowania o pożyczkę w Rejestrze PESEL.

  W odniesieniu do Punktu 2) klient niniejszym wyraźnie zwalnia Bank z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej zgodnie z prawem austriackim i polskim.

  Informacje na temat prawa do odwołania zgody znajdują się w pkt. 15).

 3. Klient wyraża zgodę na ujawnienie przez Bank Biurom Informacji Gospodarczej (tj. KRD, ERIF, KBIG, InfoMonitor) danych klienta dotyczących zobowiązań wynikających z umów związanych z operacjami bankowymi pomiędzy klientem a Bankiem (np. Kwota pożyczki, kwota zobowiązania) w celu umożliwienia Biurom Informacji Gospodarczej udostępniania i wymiany informacji gospodarczych dotyczących klienta podmiotom uprawnionym do dostępu do tych informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

  W odniesieniu do Punktu 3) klient niniejszym wyraźnie zwalnia Bank z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej zgodnie z prawem austriackim i polskim.

  Informacje na temat prawa do odwołania zgody znajdują się w pkt. 15).

 4. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, klient wyraża zgodę na przekazanie przez Bank Biurom Informacji Gospodarczej (tj. KRD, ERIF, KBIG, InfoMonitor), informacji gospodarczych dotyczących wywiązywania się przez klienta ze zobowiązań finansowych wynikających z umowy pożyczki zawartej przez klienta z Bankiem w celu umożliwienia klientowi budowania pozytywnej historii kredytowej, gdy klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych terminowo lub z opóźnieniem mniejszym niż 30 dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej.  Na podstawie tej zgody Bank będzie przekazywał do Biur Informacji Gospodarczej informacje obejmujące: (i) imię, nazwisko, PESEL klienta, (ii) łączną kwotę i walutę zobowiązań wynikających z umowy pożyczki zawartej przez klienta z Bankiem, wymagalnych w okresie ostatnich 12 miesięcy przed datą przekazania informacji gospodarczych do biura lub dowolną kwotę spełnionego świadczenia okresowego lub spłaconej raty zobowiązania oraz (iii) kwotę, walutę, daty wymagalności i daty wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy pożyczki zawartej przez klienta z Bankiem, które zostały wypełnione terminowo w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających przekazanie informacji gospodarczej lub z opóźnieniem mniejszym niż 30 dni.

  W odniesieniu do Punktu 4) klient niniejszym wyraźnie zwalnia Bank z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej zgodnie z prawem austriackim i polskim.

  Informacje na temat prawa do odwołania zgody znajdują się w pkt. 15).

 5. Klient wyraża zgodę na ujawnienie przez Bank BIK danych identyfikacyjnych klienta (np. imię i nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania, dane dokumentu tożsamości, PESEL, NIP) w celu (i) uzyskania przez Bank od BIK informacji dotyczących klienta (tj. informacji o zobowiązaniach finansowych klienta) znajdujących się w bazach danych BIK, a także (ii) aby Bank mógł uzyskiwać za pośrednictwem BIK informacje gospodarcze dotyczące zobowiązań klienta z InfoMonitor dostępne w jego bazach danych, w zakresie niezbędnym do dokonania przez Bank oceny zdolności kredytowej i/lub wiarygodności płatniczej klienta w momencie nawiązania relacji biznesowych pomiędzy klientem a Bankiem oraz w trakcie ich trwania. 

  W odniesieniu do Punktu 5) klient niniejszym wyraźnie zwalnia Bank z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej zgodnie z prawem austriackim i polskim.

  Informacje na temat prawa do odwołania zgody znajdują się w pkt. 15).

 6. Klient wyraża zgodę na ujawnienie przez Bank - za pośrednictwem BIK - informacji o zobowiązaniach klienta powstałych z tytułu umów związanych z wykonywaniem operacji bankowych pomiędzy klientem a Bankiem, instytucjom finansowym będącym podmiotami zależnymi banków, w celu umożliwienia tym instytucjom finansowym oceny zdolności kredytowej i wiarygodności płatniczej klienta w przypadku nawiązania przez klienta stosunków gospodarczych z tymi instytucjami, jak również klient niniejszym wyraźnie zwalnia Bank z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej zgodnie z prawem austriackim i polskim.

  Informacje na temat prawa do odwołania zgody znajdują się w pkt 15).

 7. Klient wyraża zgodę na ujawnienie przez Bank BIK informacji objętych tajemnicą bankową dotyczących klienta, związanych z wykonywaniem umowy pożyczki zawartej z Bankiem i ich przetwarzanie po wygaśnięciu zobowiązań klienta wynikających z umowy pożyczki zawartej z Bankiem dla celów oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, przez okres nie dłuższy niż pięć lat od daty ich wygaśnięcia, jak również klient niniejszym wyraźnie zwalnia Bank z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej zgodnie z prawem austriackim i polskim.

  Informacje na temat prawa do odwołania zgody znajdują się w pkt 15).

 8. Klient wyraża zgodę na ujawnienie przez Bank BIK informacji objętych tajemnicą bankową dotyczących klienta, dostępnych od dnia wyrażenia niniejszej zgody, i ich przetwarzanie w celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w Art. 105a paragraf 4 Ustawy Prawo Bankowe, przez okres nie dłuższy niż pięć lat od daty wygaśnięcia zobowiązań klienta wynikających z umowy pożyczki zawartej z Bankiem w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, jak również klient niniejszym wyraźnie zwalnia Bank z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej zgodnie z prawem austriackim i polskim.

  Informacje na temat prawa do odwołania zgody znajdują się w pkt 15).

 9. Klient wyraża zgodę na ujawnienie przez Bank CRIF i Uczestnikom* Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (PWIP) prowadzonej przez CRIF numeru PESEL klienta oraz danych osobowych klienta zgromadzonych w procesie wnioskowania o pożyczkę (określonych poniżej) w celu uzyskania przez Bank od tych Uczestników*, w ciągu 30 dni od dnia wyrażenia niniejszej zgody, informacji dotyczących historii kredytowej klienta, wykonywaniu przez klienta zobowiązań finansowych wobec tych Uczestników oraz wyników analiz statystycznych związanych z historią wniosków kredytowych klienta, przetwarzanych w ich zbiorach danych, dla połączenia tych informacji i wyników przez Bank i przetwarzania ich przez 3 lata od daty ich udostępnienia, w celu dokonania przez Bank oceny i weryfikacji zdolności kredytowej klienta, w tym analizy mającej na celu przeciwdziałanie wyłudzeniom, oraz umożliwienia Bankowi weryfikacji prawidłowości tej oceny. Informacje udostępniane Uczestnikom będą obejmowały następujące kategorie danych konsumentów:

  a) dane identyfikacyjne (np. numer PESEL, imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, data ważności dokumentu tożsamości, adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego, adres e-mail, numer telefonu, adres IP sieci komputera, z którego został złożony wniosek pożyczkowy itp.);

  b)      dane dotyczące wnioskowanej pożyczki (np. kwota pożyczki, okres kredytowania, miesięczny dochód netto, status kredytowy, rodzaj opżyczki, kwota pożyczki, okres spłaty, długość kredytowania w dniach, liczba rat itp.);

  c)       dane dotyczące zobowiązania pożyczkowego (np. data udzielenia pożyczki, całkowita wartość zobowiązania, saldo, data wystąpienia ostatniego niewykonania zobowiązania, suma wszystkich wymagalnych zobowiązań, data zamknięcia pożyczki, kanał sprzedaży, poziom ryzyka, liczba przedłużeń terminu spłaty pożyczki, status kredytowy, rodzaj pożyczki, kwota pożyczki, okres spłaty, długość kredytowania w dniach, liczba rat itp.).

  *Listę Uczestników PWIP wraz z danymi kontaktowymi Uczestników można znaleźć pod adresem https://www.credit-check.pl/uczestnicy/
  W odniesieniu do Punktu 9) klient niniejszym wyraźnie zwalnia Bank z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej zgodnie z prawem austriackim i polskim.

  Informacje na temat prawa do odwołania zgody znajdują się w pkt. 15).

 10. Klient wyraża zgodę na ujawnienie przez Bank CRIF i Uczestnikom* Systemu Wymiany Informacji (SWI) prowadzonego przez CRIF numeru PESEL klienta, przez okres 30 dni od dnia wyrażenia niniejszej zgody, w celu uzyskania przez Bank od tych Uczestników informacji o historii zobowiązań finansowych klienta wobec tych Uczestników oraz o wykonywaniu tych zobowiązań, przetwarzanych w ich zbiorach danych, a także na łączenie tych informacji przez Bank i ich przetwarzanie przez Bank przez okres 3 lat od daty ich udostępnienia, w celu oceny zdolności kredytowej lub wiarygodności płatniczej klienta oraz weryfikacji prawidłowości tej oceny przez Bank.

  *Listę Uczestników SWI wraz z danymi kontaktowymi Uczestników można znaleźć pod adresem https://www.credit-check.pl/uczestnicy/
  W odniesieniu do Punktu 10) klient niniejszym wyraźnie zwalnia Bank z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej zgodnie z prawem austriackim i polskim.

  Informacje na temat prawa do odwołania zgody znajdują się w pkt. 15).

 11. Klient wyraża zgodę na ujawnienie przez Bank CRIF i Uczestnikom* Systemu Wymiany Informacji (SWI) prowadzonego przez CRIF danych kontaktowych klienta zawartych we wniosku o zawarcie umowy pożyczki w celu umożliwienia tym Uczestnikom dokonywania bieżącego i cyklicznego wzbogacania danych kontaktowych konsumentów w związku z egzekwowaniem należnych im od klientów wierzytelności oraz weryfikacji prawidłowości dokonywania tego wzbogacania.

  *Listę Uczestników SWI wraz z danymi kontaktowymi Uczestników można znaleźć pod adresem https://www.credit-check.pl/uczestnicy/
  W odniesieniu do Punktu 11) klient niniejszym wyraźnie zwalnia Bank z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej zgodnie z prawem austriackim i polskim.

  Informacje na temat prawa do odwołania zgody znajdują się w pkt. 15).

 12. Dane osobowe / dane podstawowe
  na przykład: imię i nazwisko, data urodzenia, kraj urodzenia, obywatelstwo, PESEL dane identyfikacyjne (numer i rodzaj dokumentu tożsamości np. dowód osobisty), adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres pocztowy), status podatkowy, wykształcenie, zawód, stan cywilny, sytuacja życiowa, dane o zatrudnieniui, pracodawca, dochód i źródło dochodu, rachunki domowe, klasyfikacje ratingowe papierów wartościowych, wyciągi z rejestrów karnych dostarczone przez klienta.

 13. Dane na temat rachunków, o które wnioskowano online
  na przykład: dane dotyczące informacji na temat rachunków, o które wnioskowano online.

 14. Dane dotyczące produktów klienta w Banku
  na przykład: cel kredytowania, produkty wnioskowane, typ produktu, produkty w Banku, wnioski o produkty w Banku, zobowiązania, dokumenty umów i zabezpieczeń wraz z suplementami, uzupełnieniami i zmianami.

 15. Informacja o prawie do odwołania zgody:
  Klient może w każdej chwili odwołać każde oświadczenie o wyrażeniu zgody zawarte w niniejszym dokumencie.

  Odwołanie zgody można przesłać na przykład pocztą elektroniczną na adres contact@raiffeisendigital.com lub w formie pisemnej do Raiffeisen Centrobank AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wiedeń, Austria. Odwołanie zgody obowiązuje od momentu jego otrzymania i nie wpływa na zgodność z prawem w zakresie danych przekazanych i przetwarzanych przed odwołaniem.