Pełna treść zwolnienia z austriackiej i polskiej tajemnicy bankowej

Raiffeisen Centrobank AG („Bank”) z siedzibą pod adresem Am Stadtpark 9, 1030 Wiedeń, Austria, zamierza dokonywać oceny danych klienta w celu oceny jego zdolności kredytowej, wiarygodności płatniczej oraz w celu dostępu do i oceny informacji dotyczących klienta dostępnych w zewnętrznych bazach danych na temat wiarygodności kredytowej w związku z ofertami pożyczki, o które wnioskuje klient lub które Bank przedstawia klientowi z własnej inicjatywy, a także w związku z realizacją zobowiązań finansowych klienta w ramach relacji biznesowych klienta z Bankiem:

 1. Ocena zdolności kredytowej i/lub wiarygodności płatniczej klienta w zakresie pożyczki dokonywana jest poprzez ocenę i weryfikację danych, które Bank otrzymał w trakcie trwania relacji biznesowych lub w momencie nawiązania relacji biznesowych z klientem, zgodnie z punktami od 6) do 8) (takich jak imię i nazwisko, wiek, adres, dane o obrotach na rachunku), a także danych, które Bank otrzymał od: (i) biur informacji gospodarczej utworzonych zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, tj.: ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie (Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa) („ERIF”), Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu (ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław) („KRD”), Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą w Krakowie (ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków) („KBIG”), Polska, (łącznie zwanych dalej „Biurami Informacji Gospodarczej”), a także (ii) Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa) („BIK”), utworzonego na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 2. Klient wyraża zgodę na ujawnianie przez Bank Biurom Informacji Gospodarczej (tj. ERIF, KRD, KBIG) danych identyfikacyjnych klienta (np. imię i nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania, dane dokumentu tożsamości, PESEL, NIP), przez okres 60 dni od wyrażenia niniejszej zgody, w celu uzyskania przez Bank od tych Biur Informacji Gospodarczej informacji gospodarczych dotyczących klienta (tj. informacji o zobowiązaniach finansowych klienta) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej klienta i/lub wiarygodności płatniczej w momencie nawiązania relacji biznesowych pomiędzy klientem a Bankiem oraz w trakcie ich trwania.

  W odniesieniu do Punktu 2) klient niniejszym wyraźnie zwalnia Bank z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej zgodnie z prawem austriackim i polskim.

  Informacje na temat prawa do odwołania zgody znajdują się w pkt. 9).

 3. Klient wyraża zgodę na ujawnienie przez Bank Biurom Informacji Gospodarczej (tj. KRD, ERIF i KBIG) danych Klienta dotyczących zobowiązań wynikających z umów związanych z operacjami bankowymi pomiędzy klientem a Bankiem w celu umożliwienia Biurom Informacji Gospodarczej udostępniania i wymiany informacji gospodarczych dotyczących klienta podmiotom uprawnionym do dostępu do tych informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

  W odniesieniu do Punktu 3) klient niniejszym wyraźnie zwalnia Bank z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej zgodnie z prawem austriackim i polskim.

  Informacje na temat prawa do odwołania zgody znajdują się w pkt. 9).

 4. Klient wyraża zgodę ujawnienie przez Bank BIK danych identyfikacyjnych klienta (np. imię i nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania, dane dokumentu tożsamości, numer PESEL, NIP) w celu (i) uzyskania przez Bank od BIK informacji dotyczących klienta (tj. informacji o zobowiązaniach finansowych klienta) znajdujących się w bazach danych BIK, a także (ii) aby Bank mógł uzyskiwać za pośrednictwem BIK informacje gospodarcze dotyczące zobowiązań klienta z Biur Informacji Gospodarczych dostępne w ich bazach danych, w zakresie niezbędnym do dokonania przez Bank oceny zdolności kredytowej i/lub wiarygodności płatniczej klienta w momencie nawiązania relacji biznesowych pomiędzy klientem a Bankiem oraz w trakcie ich trwania.

  W odniesieniu do punktu 4) klient niniejszym wyraźnie zwalnia Bank z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej zgodnie z prawem austriackim i polskim.

  Informacje na temat prawa do odwołania zgody znajdują się w pkt. 9).

 5. Klient wyraża zgodę na ujawnienie przez Bank - za pośrednictwem BIK - informacji o zobowiązaniach klienta powstałych z tytułu umów związanych z wykonywaniem operacji bankowych pomiędzy klientem a Bankiem, instytucjom finansowym będącym podmiotami zależnymi banków, w celu umożliwienia tym instytucjom finansowym oceny zdolności kredytowej i wiarygodności płatniczej klienta w przypadku nawiązania przez klienta stosunków gospodarczych z tymi instytucjami, jak również klient niniejszym wyraźnie zwalnia Bank z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej zgodnie z prawem austriackim i polskim.

  Informacje na temat prawa do odwołania zgody znajdują się w pkt 9).

 6. Dane osobowe / dane podstawowe
  na przykład: imię i nazwisko, data urodzenia, kraj urodzenia, obywatelstwo, PESEL dane identyfikacyjne (numer i rodzaj dokumentu tożsamości np. dowód osobisty), adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres pocztowy), status podatkowy, wykształcenie, zawód, stan cywilny, sytuacja życiowa, dane o zatrudnieniu, pracodawca, dochód i źródło dochodu, rachunki domowe, klasyfikacje ratingowe papierów wartościowych, wyciągi z rejestrów karnych dostarczone przez klienta.

 7. Dane na temat rachunków, o które wnioskowano online
  na przykład: dane dotyczące informacji na temat rachunków, o które wnioskowano online.

 8. Dane dotyczące produktów klienta w Banku
  na przykład: cel kredytowania, produkty wnioskowane, typ produktu, produkty w Banku, wnioski o produkty w Banku, zobowiązania, dokumenty umów i zabezpieczeń wraz z suplementami, uzupełnieniami i zmianami.

 9. Informacja o prawie do odwołania zgody:
  Klient może w każdej chwili odwołać każde oświadczenie o wyrażeniu zgody zawarte w niniejszym dokumencie.
  Odwołanie zgody można przesłać na przykład pocztą elektroniczną na adres contact@raiffeisendigital.com lub w formie pisemnej do Raiffeisen Centrobank AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wiedeń, Austria. Odwołanie zgody obowiązuje od momentu jego otrzymania i nie wpływa na zgodność z prawem w zakresie danych przekazanych i przetwarzanych przed odwołaniem.