Skip to main content

Szczegółowe Warunki dla Kart lub Kart Wirtualnych zapisanych w Aplikacji Cyfrowego Portfela (Konsumenci)

(Szczegółowe Warunki dla Kart zapisanych w Aplikacji)
luty 2023 r.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

((1) Niniejsze Szczegółowe Warunki dla Fizycznych Kart Debetowych lub Kart Wirtualnych zapisanych w Aplikacji Cyfrowego Portfela (dalej: „Szczegółowe Warunki dla Kart zapisanych w Aplikacji”; oraz Karty i Karty Wirtualne zapisane w Aplikacji Cyfrowego Portfela) będą miały zastosowanie obok Ogólnych Warunków i Szczegółowych Warunków mających zastosowanie wobec Klientów posiadających wirtualną kartę debetową oferowaną przez Raiffeisen Digital Bank AG („Bank”) i są uznawane za część Umowy Ramowej (jak określono w Ogólnych Warunkach). W związku z tym, Ogólne Warunki i Szczegółowe Warunki będą miały zastosowanie w pełnym zakresie, chyba że Szczegółowe Warunki dla Kart zapisanych w Aplikacji będą stanowiły inaczej.

(2) O ile niniejsze Szczegółowe Warunki dla Kart zapisanych w Aplikacji nie będą stanowiły inaczej, pojęcia zdefiniowane w Ogólnych Warunkach oraz w Szczegółowych Warunkach będą miały takie same znaczenia w niniejszym dokumencie. 

II. WARUNKI UŻYTKOWANIA
1. Zapisanie fizycznej karty debetowej lub wirtualnej karty debetowej w zaakceptowanej przez Bank Aplikacji Cyfrowego Portfela

(1) Klient może  zapisać fizyczną kartę debetową lub wirtualną kartę debetową w Aplikacji Cyfrowego Portfela dostarczonej przez dostawcę zewnętrznego, co umożliwi Klientowi dokonywanie płatności za pomocą Urządzenia kompatybilnego z taką Aplikacją Cyfrowego Portfela (karta zapisana w Aplikacji Cyfrowego Portfela dostawcy zewnętrznego również „Karta zapisana w Aplikacji”). W celu korzystania z Karty zapisanej w Aplikacji, Klient musi posiadać: 

 • Urządzenie (tj. sprzęt taki jak smartfon lub smartwatch, służący do dokonywania płatności za pośrednictwem Aplikacji Cyfrowego Portfela), kompatybilne z Aplikacją Raiffeisen Digital Bank oraz posiadające połączenie internetowe w momencie zapisu fizycznej karty debetowej lub wirtualnej karty debetowej; oraz
  • zaakceptowaną przez Bank Aplikację Cyfrowego Portfela zainstalowaną na jego Urządzeniu.

  (2) Klient składa wniosek o zapisanie swojej fizycznej karty debetowej lub wirtualnej karty debetowej w Aplikacji Cyfrowego Portfela akceptowanej przez Bank, bezpośrednio do Banku, za pośrednictwem Aplikacji Raiffeisen Digital Bank lub za pośrednictwem Aplikacji Cyfrowego Portfela, akceptowanej przez Bank.

  (3) Klient może korzystać z Karty zapisanej w Aplikacji po otrzymaniu potwierdzenia, że fizyczna karta debetowa lub wirtualna karta debetowa została pomyślnie dodana do Aplikacji Cyfrowego Portfela.

  2. Korzystanie z Karty zapisanej w Aplikacji

  (1) Jeżeli Klient korzysta z zarejestrowanej Karty w Aplikacji Cyfrowego Portfela, zaakceptowanej przez Bank, w celu wypłaty gotówki w bankomatach, dokonywania płatności w punktach sprzedaży lub zakupów w handlu elektronicznym, do autoryzacji takiej wypłaty gotówki lub dyspozycji płatniczej może być wymagane wprowadzenie innych środków identyfikacji obejmujących, między innymi, poświadczenia biometryczne (takie jak odciski palców, obraz siatkówki oka, rozpoznawanie twarzy i głosu, stosowane jako środek zabezpieczający przy uzyskiwaniu dostępu do Urządzenia) lub poświadczenia blokady ekranu (takie jak kod PIN urządzenia mobilnego, blokada w formie wzoru lub hasło tekstowe). Środki identyfikacji wykorzystywane do autoryzacji wypłaty gotówki, płatności w punkcie sprzedaży lub zakupu w handlu elektronicznym zostały określone dla Klienta w Aplikacji Cyfrowego Portfela, wykorzystywanej przez Klienta.

  (2) Dla uniknięcia wątpliwości, Bank nie ma wpływu ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu treści jakichkolwiek warunków Aplikacji Cyfrowego Portfela dostarczanej przez podmiot zewnętrzny ani z tytułu środków identyfikacji stosowanych we wspomnianej Aplikacji Cyfrowego Portfela. Bank ponadto nie będzie zbierał żadnych danych biometrycznych pochodzących ze wspomnianych środków identyfikacji, przy czym dostawca Aplikacji Cyfrowego Portfela będzie wyłącznie odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych używanych we wspomnianych środkach identyfikacji.

  (3) Używając Karty zapisanej w Aplikacji i odpowiednich środków identyfikacji w Aplikacji Cyfrowego Portfela, Klient nieodwołalnie zleca Bankowi realizację płatności zgodnie z bazowymi dyspozycjami wypłaty gotówki, płatności w punktach sprzedaży lub zakupów w handlu elektronicznym. Bank przyjmuje taką dyspozycję już teraz.

  (4) Bank zakłada, że wszystkie dyspozycje wypłat gotówkowych, płatności w punktach sprzedaży lub zakupów w handlu elektronicznym wymagające użycia określonych środków identyfikacji, zgodnie z powyższymi ustaleniami, zostały wydane przez Klienta. W przypadku, gdy środki identyfikacji osób innych niż Klient będą również przechowywane na Urządzeniu i/lub w Aplikacji Cyfrowego Portfela, Bank nie będzie mógł odróżnić, czy do wypłaty gotówki, płatności w punktach sprzedaży lub zakupu w handlu internetowym zostały użyte środki identyfikacji osób innych niż Klient, czy też środki identyfikacji Klienta. W związku z powyższym, Klient zobowiązany będzie, w każdym czasie, przestrzegać obowiązków należytej staranności określonych w sekcji V.3. Szczegółowych Warunków oraz sekcji IV niniejszych Szczegółowych Warunków dla Kart zapisanych w Aplikacji.

  3. Limity transakcyjne

  (1) Limity transakcyjne uzgodnione dla fizycznej karty debetowej i/lub wirtualnej karty debetowej w Szczegółowych Warunkach mają zastosowanie również do Karty zapisanej w Aplikacji. Uzgodniony limit karty stanowi łączny limit i tym samym dotyczy fizycznej karty debetowej i dowolnej wirtualnej karty debetowej łącznie.

  (2) Uzgodniony limit kart nie zostanie zwiększony w przypadku, gdy Klient posiada kilka Kart zapisanych w różnych Aplikacjach Cyfrowego Portfela.

  4. Transakcje w handlu internetowym

  Karta zapisana w Aplikacji może być używana do autoryzacji płatności w Internecie na stronach internetowych akceptantów kart (e-Commerce) oraz zakupów w aplikacji (zakupy i płatności z użyciem Aplikacji), jeśli takie zakupy w aplikacji są obsługiwane przez danego akceptanta kart.

  III. Zakończenie korzystania z Karty zapisanej w Aplikacji
  1. Usunięcie lub skasowanie Karty zapisanej w Aplikacji

  (1) Z zastrzeżeniem sekcji V. niniejszych Szczegółowych Warunków dla Kart zapisanych w Aplikacji i ustalonych w nim praw do wypowiedzenia, niniejsze Szczegółowe Warunki dla Kart zapisanych w Aplikacji obowiązują przez czas nieokreślony, ale w każdym przypadku do momentu zakończenia obowiązywania Ogólnych Warunków.

  (2) Klient może w dowolnym momencie usunąć lub skasować Kartę zapisaną w Aplikacji Cyfrowego Portfela, co pozostanie bez wpływu na fizyczną kartę debetową i/lub wirtualną kartę debetową wydaną takiemu Klientowi przez Bank. Dla uniknięcia wątpliwości, Bank nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek ograniczeń lub dodatkowych obowiązków związanych z dodatkowym wypowiedzeniem nałożonych na Klienta przez jego dostawcę Aplikacji Cyfrowego Portfela, co wpływa na możliwość korzystania przez Klienta z Karty zapisanej w Aplikacji.

  (3) Bank może zablokować Kartę zapisaną w Aplikacji, jeżeli Rachunek Klienta został zablokowany zgodnie z sekcją V.5 Szczegółowych Warunków.

  (4) Jeśli Klient zapragnie trwale przenieść swoje Urządzenie, na którym jest zapisana Karta, w posiadanie lub na własność osoby trzeciej (przeniesienie, odsprzedaż), Klient zobowiązany będzie do usunięcia zapisanej Karty z Aplikacji Cyfrowego Portfela. Samo usunięcie Aplikacji Cyfrowego Portfela z Urządzenia służącego do obsługi Karty zapisanej nie jest wystarczające.

  IV. Obowiązki Klienta
  1. Ochrona przed nieuprawnionym dostępem

  (1) W uzupełnieniu do sekcji V.3. Szczegółowych Warunków, w odniesieniu do Kart zapisanych w Aplikacji stosuje się następujące zasady: po zapisaniu i podczas korzystania z Karty zapisanej w Aplikacji, Klient podejmie wszelkie odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony i zachowania w tajemnicy metod zabezpieczeń lub innych dyspozycji płatniczych (takich jak, w szczególności, korzystanie z Urządzenia, korzystanie z zabezpieczeń biometrycznych lub zabezpieczeń blokady ekranu oraz Karty zapisanej w Aplikacji) przed wszelkimi nieuprawnionym przypadkami dostępu lub wykorzystania Urządzenia.

  (2) Klient niniejszym oświadcza i zapewnia, że jest prawnie upoważniony do korzystania z Urządzeń, na których zainstalowana jest Aplikacja Cyfrowego Portfela oraz że tylko on osobiście korzysta z tych Urządzeń.

  (3) Klient zobowiązuje się zapewnić, że tylko jego dane osobowe (a nie żadne dane osób trzecich) będą przechowywane i używane jako środek identyfikacji na Urządzeniu używanym wraz z Kartą zapisaną w Aplikacji.

  2. Blokada Karty zapisanej w Aplikacji

  (1) Po powzięciu informacji o utracie, kradzieży, niewłaściwym użyciu lub jakimkolwiek innym nieuprawnionym użyciu Urządzenia, z którym zintegrowana jest Karta zapisana w Aplikacji, Klient bez zbędnej zwłoki zgłosi ten fakt do Banku i spowoduje zablokowanie/usunięcie Karty zapisanej na danym Urządzeniu zgodnie z sekcją V.5 (1) Szczegółowych Warunków.

  (2) Zgłoszenie utraty i/lub zablokowania Urządzenia i/lub Aplikacji Cyfrowego Portfela u dostawcy zewnętrznego nie spowoduje zablokowania Karty zapisanej w Aplikacji.

  3. Czasowe zawieszenie Karty zapisanej w Aplikacji

  (1) Jeśli Klient postanowi, że nie będzie używał Karty zapisanej w Aplikacji przez pewien okres czasu lub tymczasowo przekaże osobie trzeciej Urządzenie, na którym używana jest zapisana Karta, będzie on mógł tymczasowo zawiesić Kartę zapisaną w Aplikacji Cyfrowego Portfela zgodnie z postanowieniami warunków regulujących korzystanie z Aplikacji, tak aby nie można było dokonywać żadnych transakcji przy użyciu Karty zapisanej w Aplikacji.

  (2) W celu reaktywacji zawieszonej Karty zapisanej w Aplikacji, Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w Aplikacji Cyfrowego Portfela.

  (3) Dla uniknięcia wątpliwości, stosowanie tej sekcji IV. 3. niniejszych Szczegółowych Warunków dla Kart zapisanych w Aplikacji podlega Aplikacji Cyfrowego Portfela, umożliwiającej czasowe zawieszenie Kart zapisanych w Aplikacji.

  (4) Jeśli Klient będzie korzystał z Aplikacji Cyfrowego Portfela niepozwalającej na zawieszenie Karty zapisanej w Aplikacji, będzie mógł usunąć swoją Kartę zapisaną w Aplikacji z Aplikacji Cyfrowego Portfela w przypadku, gdy nie będzie chciał korzystać z Karty zapisanej w Aplikacji przez pewien okres czasu lub gdy tymczasowo przekazuje osobie trzeciej Urządzenie, na którym korzysta z Karty zapisanej w Aplikacji. Aby reaktywować usuniętą Kartę zapisaną w Aplikacji, Klient będzie musiał ponownie zarejestrować swoją fizyczną kartę debetową i/lub wirtualną kartę debetową w Aplikacji Cyfrowego Portfela. 

  V. Odpowiedzialność

  (1) Bank jest dostępny dla Klienta w przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących Karty zapisanej w Aplikacji za pośrednictwem środków komunikacji dostępnych w Aplikacji Raiffeisen Digital Bank.

  (2) Klient powinien kierować wszelkie wątpliwości dotyczące Aplikacji Cyfrowego Portfela, Urządzenia i/lub jakiejkolwiek innej umowy z dostawcami zewnętrznymi do odpowiedniego dostawcy zewnętrznego, z którym Klient nawiązał stosunek umowny.

  (3) Bank nie ma bezpośredniej ani też pośredniej kontroli nad działalnością dostawcy Urządzenia lub Aplikacji Cyfrowego Portfela. Bank nie odpowiada za skutki działań dostawcy Urządzenia lub Aplikacji Cyfrowego Portfela, które mogłyby spowodować przerwanie i/lub utrudnienie rejestracji/użytkowania Urządzenia lub Aplikacji Cyfrowego Portfela (np. z powodu jego awarii).

  (4) Bank nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Urządzenia, na którym zainstalowana jest Aplikacja Cyfrowego Portfela ani za jego działanie.

  (5) Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub za utratę danych Klienta, jeżeli taka szkoda lub utrata danych nie zostały spowodowane przez Bank lub było to poza kontrolą Banku.

  (6) Bank nie sprawuje kontroli nad systemem operacyjnym Urządzenia używanego przez Klienta. W związku z tym Bank nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody dotyczące Urządzenia, w tym, między innymi, za naruszenie bezpieczeństwa spowodowane przez wirusy, błędy, oszustwa, fałszerstwa, pominięcia, przerwy w działaniu, awarie, opóźnienia w działaniu lub transmisji, awarie linii komputerowych lub sieci lub jakiekolwiek inne awarie techniczne.

  VI. Ważność i Rozwiązanie Szczegółowych Warunków dla Kart zapisanych w Aplikacji

  (1) Niniejsze Szczegółowe Warunki dla Kart zapisanych w Aplikacji obowiązują przez czas nieograniczony, ale nie dłużej niż przez okres obowiązywania Ogólnych Warunków. W każdym przypadku ważność ta kończy się w momencie zamknięcia Rachunku Klienta lub zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków i/lub Szczegółowych Warunków .

  (2) Niniejsze Szczegółowe Warunki dla Kart zapisanych w Aplikacji będą mogły być zmieniane, modyfikowane oraz rozwiązywane zgodnie z postanowieniem Z 3 Ogólnych Warunków lub w przypadku, gdy dostawca zewnętrzny Aplikacji Cyfrowego Portfela zmieni swoje warunki lub zasady świadczenia usług dla Aplikacji Cyfrowego Portfela.