Skip to main content

Termeni și Condiții Speciale pentru Cardurile sau Cardurile de Debit Virtuale înregistrate într-o Aplicație de Portofel Digital (Consumatori)

(TCS Privind Cardurile Înregistrate)

Editia din februaire 2023

I. Prevederi generale

(1) Acești Termeni și Condiții Speciale pentru Carduri sau Carduri de Debit Virtuale înregistrate într-o Aplicație de Portofel Digital (denumiți în continuare „TCS Privind Cardurile Înregistrate”; iar Cardurile și Cardurile de Debit Virtuale înregistrate într-o aplicație de portofel digital denumite în continuare „Cardurile Înregistrate”) se aplică în plus față de TCG și TCS Clienților care dețin un Card Virtual oferit de Raiffeisen Digital Bank AG („Banca”) și vor fi considerate ca făcând parte din Contractul Cadru (astfel cum este definit în TCG). Prin urmare, TCG și TCS se aplică în întregime, cu excepția cazului în care se specifică altfel în TCS Privind Cardurile Înregistrate.

(2) Cu excepția cazului în care se prevede altfel în acești TCS Privind Cardurile Înregistrate, termenii definiți în TCG și TCS au aceeași semnificație în prezentul document. 

II. Condiții de utilizare

1. Înregistrarea unui Card sau a unui Card de Debit Virtual într-o aplicație de portofel digital acceptată de Bancă

(1) Pentru a utiliza un Card Înregistrat, Clientul trebuie să dețină:

  • un Dispozitiv compatibil cu Aplicația Raiffeisen Digital Bank și conexiune la internet în momentul înregistrării Cardului sau a Cardului de Debit Virtual; și
  • o Aplicație de Portofel Digital acceptată de Bancă, instalată pe Dispozitivul acestuia.

(2) Clientul transmite o cerere de înregistrare a Cardului său sau a Cardului său Virtual în Aplicația de Portofel Digital acceptată de Bancă direct către Bancă prin intermediul Aplicației Raiffeisen Digital Bank sau al unei Aplicații de Portofel Digital acceptate de Bancă.

(3) Clientul poate utiliza Cardul Înregistrat după ce primește confirmarea adăugării cu succes a Cardului sau a Cardului de Debit Virtual în Aplicația de Portofel Digital.

2. Utilizarea Cardului Înregistrat

(1) În cazul în care Clientul utilizează Cardul Înregistrat într-o Aplicație de Portofel Digital acceptată de Bancă pentru a retrage numerar de la
bancomate pentru plăți la terminale POS sau pentru achiziții de comerț electronic, poate fi necesară introducerea altor mijloace de identificare în plus sau în locul Codului PIN pentru autorizarea unei astfel de retrageri de numerar sau instrucțiuni de plată. Aceste mijloace de identificare includ în special, dar fără a se limita la acestea, datele biometrice (cum ar fi amprentele digitale, retina ochilor, recunoașterea facială și vocală utilizate ca măsură de securitate pentru accesarea unui dispozitiv) sau datele de blocare a ecranului (cum ar fi codul PIN al unui dispozitiv mobil, blocarea prin model sau parola tip text). Mijloacele de identificare care urmează să fie utilizate pentru autorizarea unei retrageri de numerar, a unei plăți la POS sau a unei achiziții de comerț electronic sunt specificate Clientului în Aplicația de Portofel Digital utilizată de Client.

(2) Pentru evitarea oricărui dubiu, Banca nu are nicio influență și nicio răspundere în legătură cu conținutul oricăror termeni și condiții ai unei Aplicații de Portofel Digital a unei terțe părți și cu mijloacele de identificare utilizate în cadrul unei astfel de Aplicații de Portofel Digital. În plus, Banca nu va primi date biometrice rezultate din aceste mijloace de identificare, iar furnizorul Aplicației de Portofel Digital este singurul responsabil pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal în legătură cu aceste mijloace de identificare.

(3) Prin utilizarea Cardului Înregistrat și a mijloacelor de identificare respective în Aplicația de Portofel Digital, Clientul instruiește în mod irevocabil Banca să efectueze plăți în conformitate cu ordinele de retragere de numerar, de plată la POS sau achiziții de comerț electronic. Banca acceptă această instrucțiune încă din acest moment.

(4) Banca presupune că toate instrucțiunile de retragere de numerar, plăți la POS sau achiziții de comerț electronic care necesită utilizarea unor
mijloace de identificare specifice, astfel cum se prevede mai sus, au fost emise de către Client. În cazul în care mijloacele de identificare ale altor persoane decât Clientul sunt, de asemenea, stocate pe Dispozitiv și/sau în Aplicația de Portofel Digital, Banca nu poate distinge dacă mijloacele de identificare ale altor persoane decât Clientul sau mijloacele de identificare ale Clientului au fost utilizate pentru o retragere de numerar, o plată POS sau o achiziție de comerț electronic. Prin urmare, Clientul trebuie să respecte în orice moment obligațiile de diligență prevăzute la secțiunea III.3. din TCS și la secțiunea IV din acești TCS Privind Cardurile Înregistrate.

3. Limite de tranzacționare

(1) Limitele de tranzacționare convenite pentru Card și/sau un Card de Debit Virtual în TCS se aplică în mod egal Cardului Înregistrat. Limita convenită pentru card reprezintă o limită totală și, prin urmare, se aplică Cardului și oricărui Card de Debit Virtual combinate.

(2) Limita convenită pentru card nu se majorează în cazul în care un Client are mai multe Carduri Înregistrate în diferite aplicații de portofel digital.

4. Tranzacții de comerț electronic

Cardul Înregistrat poate fi utilizat pentru a autoriza plăți pe internet pe site-urile comercianților (comerț electronic) și achiziții în aplicație (achiziții și plăți efectuate în cadrul unei aplicații), dacă aceste achiziții în aplicație sunt acceptate de comerciantul respectiv.

III. Încetarea funcționării Cardului Înregistrat

1. Eliminarea sau ștergerea unui Card Înregistrat

(1) Sub rezerva secțiunii VI. din TCS Privind Cardurile Înregistrate și a drepturilor de încetare convenite în temeiul prezentului, TCS Privind Cardurile Înregistrate sunt încheiate pe o perioadă nedeterminată, dar, în orice caz, până la încetarea TCG.

(2) Clientul poate elimina sau șterge Cardul Înregistrat din Aplicația de Portofel Digital în orice moment, fără a afecta Cardul și/sau Cardul de Debit Virtual emis de Bancă pentru Clientul respectiv. Pentru evitarea oricărui dubiu, Banca nu are nicio influență și nu își asumă nicio răspundere în legătură cu restrictii sau încetare impusă Clientului de către furnizorul său de Aplicație de Portofel Digital care afectează posibilitatea Clientului de a utiliza Cardul Înregistrat.

(3) Banca poate bloca un Card Înregistrat în cazul în care Contul Clientului a fost blocat în conformitate cu secțiunea V.5 din TCS.

(4) În cazul în care Clientul dorește să transfere definitiv Dispozitivul utilizat pentru Cardul Înregistrat în posesia sau proprietatea unei terțe părți (transfer, revânzare), Clientul este obligat să șteargă Cardul Înregistrat din Aplicația de Portofel Digital. Stergerea doar a Aplicației de Portofel Digital de pe Dispozitivul utilizat pentru Cardul Înregistrat nu este suficientă.

IV. Obligațiile Clientului

1. Protecția împotriva accesului neautorizat

(1) În plus față de secțiunea V.3. din TCS, următoarele se aplică Cardurilor Înregistrate: după înregistrare și atunci când utilizează Cardul
Înregistrat, Clientul trebuie să ia toate măsurile de precauție adecvate pentru a proteja și a păstra secrete metodele de securitate sau alte instrucțiuni de plată (cum ar fi, în special, utilizarea Dispozitivului, utilizarea Credențialelor Biometrice sau a Credențialelor de Blocare a Ecranului și a Cardului Înregistrat împotriva oricărui acces sau utilizare neautorizată a Dispozitivului).

(2) Clientul declară și garantează prin prezentul că are dreptul legal de a utiliza Dispozitivele pe care este instalată Aplicația de Portofel Digital și numai acesta folosește personal respectivele Dispozitive.

(3) Clientul se obligă să se asigure că numai datele sale personale și nu datele unor terțe părți sunt stocate și utilizate ca mijloace de identificare pe Dispozitivul utilizat împreună cu Cardul Înregistrat.

2. Blocarea Cardului Înregistrat

(1) La momentul la care ia cunoștință de orice pierdere, furt, utilizare abuzivă sau orice altă utilizare neautorizată a Dispozitivului pe care este
înscris Cardul Înregistrat, Clientul va raporta fără întârziere acest lucru Băncii și va efectua blocarea/ștergerea Cardului Înregistrat (de) pe
Dispozitivul afectat, în conformitate cu secțiunea V.5 (1) din TCS.

(2) Raportarea pierderii și/sau blocarea unui Dispozitiv și/sau a Aplicației de Portofel Digital la furnizorul terț nu are (au) drept consecință
blocarea Cardului Înregistrat.

3. Suspendarea temporară a Cardului Înregistrat

(1) În cazul în care Clientul nu dorește să utilizeze Cardul Înregistrat pentru o anumită perioadă de timp sau transferă temporar Dispozitivul pe care este utilizat Cardul Înregistrat către o terță parte, Clientul poate suspenda temporar Cardul Înregistrat în Aplicația de Portofel Digital, așa cum se prevede în aceasta, astfel încât să nu se poată efectua nicio tranzacție cu Cardul Înregistrat.

(2) Pentru a reactiva un Card Înregistrat suspendat, Clientul trebuie să urmeze instrucțiunile din Aplicația de Portofel Digital.

(3) Pentru evitarea oricărui dubiu, aplicarea acestei secțiuni IV. 3. din TCS Privind Cardurile Înregistrate este condiționată de Aplicația de Portofel Digital care permite suspendarea temporară a Cardurilor Înregistrate.

(4) În cazul în care Clientul utilizează o Aplicație de Portofel Digital care nu permite suspendarea unui Card Înregistrat, Clientul poate elimina
Cardul Înregistrat din Aplicația de Portofel Digital în cazul în care nu dorește să utilizeze Cardul Înregistrat pentru o anumită perioadă de timp sau transferă temporar Dispozitivul pe care este utilizat Cardul Înregistrat către o terță parte. Pentru a reactiva un Card Înregistrat eliminat, Clientul trebuie să își reînregistreze Cardul și/sau Cardul de Debit Virtual în Aplicația de Portofel Digital.

V. Răspundere

(1) Banca va fi la dispoziția Clientului pentru toate întrebările legate de Cardul Înregistrat prin intermediul mijloacelor de comunicare disponibile în Aplicația Raiffeisen Digital Bank.

(2) Clientul va adresa toate întrebările legate de Aplicația de Portofel Digital, de Dispozitiv și/sau de orice alt contract cu furnizorii terți către furnizorul terț respectiv cu care Clientul a încheiat o relație contractuală.

(3) Banca nu controlează metodele de securitate utilizate de Aplicația de Portofel Digital și nu este responsabilă pentru pierderile cauzate ca urmare a dezactivării acestora de către Client sau pentru modul în care Aplicația de Portofel Digital sau furnizorul Dispozitivului utilizează metodele de securitate respective.

(4) Banca nu are niciun control direct sau indirect asupra operațiunilor furnizorului Dispozitivului sau al Aplicației de Portofel Digital și nu va fi răspunzătoare pentru nicio situație legată de serviciile furnizate de aceștia care ar putea duce la întreruperea și/sau împiedicarea înregistrării/utilizării Dispozitivului.

(5) Banca nu este responsabilă pentru securitatea Dispozitivului pe care este instalată Aplicația de Portofel Digital sau pentru funcționarea acestuia.

(6) Banca nu este responsabilă pentru nicio pierdere sau prejudiciu moral sau patrimonial cauzat de nerespectarea acestor termeni și condiții sau pentru pierderea sau deteriorarea datelor Clientului, în cazul în care o astfel de pierdere sau deteriorare nu este cauzată de Bancă sau nu se află sub controlul acesteia. Banca nu este răspunzătoare față de Client și/sau față de terțepărți pentru niciun fel de pierderi suferite de Client ca urmare a unei întreruperi sau a unei funcționări necorespunzătoarea Aplicației de Portofel Digital.

(7) Banca nu poate controla sistemul de operare al Dispozitivului utilizat de Client. Prin urmare, Banca nu este responsabilă pentru nici un fel de prejudicii cauzate Dispozitivului, inclusiv, fără a se limita la, orice încălcare a securității cauzată de viruși, erori, înșelăciuni, falsuri, omisiuni, întreruperi, întârzieri în funcționare sau transmitere, linii computerizate sau defecțiuni ale rețelei sau orice altă defecțiune tehnică.

(8) Banca nu va fi răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate de efectuarea de plăți neautorizate generate de expunerea dispozitivului Clientului la viruși și/sau alte aplicații/programe.

V. Valabilitatea și încetarea TCS Privind Cardurile Înregistrate

(1) Acești TCS Privind Cardurile Înregistrate vor fi în vigoare pe o durată de timp nelimitată, dar fără a depăși durata TCG. În orice caz, TCS Privind Cardurile Înregistrate vor înceta odată ce Contul Clientului este închis sau conform celor stipulate în TCG și/sau TCS.

(2) Acești TCS Privind Cardurile Înregistrate pot fi modificate, schimbate sau pot înceta conform cu Z 3 din TCG.