Skip to main content

Ogólne warunki korzystania z usługi IDnow

1. Zakres obowiązywania

Spółka IDnow GmbH, Auenstraße 100, 80469 Monachium („IDnow”, „my”) oferuje kilka usług (w szczególności VideoIdent, eSign, AutoIdent oraz eID) polegających na identyfikacji osób (z osobna jako „Usługa Identyfikacji” i razem jako „Usługi Identyfikacji”). Podczas korzystania z Usług Identyfikacji IDnow oraz Państwa („Użytkownik Końcowy”, „Państwo”) obowiązują poniższe warunki („Warunki”).

2. Strony i przedmiot umowy

1) Usługi Identyfikacji będą wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników Końcowych i weryfikacji ich dokumentów tożsamości na potrzeby osób trzecich, z którymi chcą oni nawiązać lub już utrzymują relacje biznesowe, takich jak banki, instytucje finansowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, platformy internetowe, systemy car-sharingu, wypożyczalnie samochodów oraz operatorzy platform rozrywki („Partnerzy”). Mówiąc ogólnie, Partnerzy ci muszą wdrażać tego typu środki weryfikacyjne celem spełnienia wymogów prawnych (np. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ustawy telekomunikacyjnej, rozporządzenia eIDAS, traktatu o ochronie małoletnich w mediach i ustawy o transporcie drogowym) lub poprawy ochrony tożsamości swoich użytkowników. IDnow występuje w takim przypadku w roli niezależnego dostawcy Usługi Identyfikacji i świadczy w imieniu i na rzecz Partnera wyłącznie daną Usługę Identyfikacji. Zależnie od wymogów regulacyjnych i usługi uzgodnionej z Partnerem dotyczą Państwa postanowienia punktu 4, 5 lub 6.

2) IDnow nie przetwarza żadnych transakcji ani płatności między Państwem i danym Partnerem i nie występuje w roli Przedstawiciela czy innego rodzaju pośrednika Partnera. Warunki umowne uzgodnione między Państwem i danym Partnerem mają zastosowanie wyłącznie do usług Partnera.

3. Dostępność Usługi Identyfikacji

IDnow świadczy Usługę Identyfikacji w godzinach działania. W przypadku VideoIdent oraz eSign godziny działania przypadają codziennie od 8.00 do 24.00 czasu środkowoeuropejskiego, wyłączając okna serwisowe, a w przypadku AutoIdent oraz eID – od 0.00 do 24.00. Prace serwisowe mogą być wykonywane codziennie w godzinach 0.00–6.00 czasu środkowoeuropejskiego oraz wtedy, gdy są pilnie wymagane dla podtrzymania działania. IDnow nieustannie dąży do wydłużenia swoich godzin działania.

4. Procesy identyfikacji IDnow w VideoIdent oraz eSign

IDnow świadczy Usługę Identyfikacji w ramach produktów VideoIdent oraz eSign za pośrednictwem połączenia wideotelefonicznego między Użytkownikiem Końcowym i specjalnie wyszkolonym pracownikiem IDnow i/lub danego Partnera („Przedstawiciel”). W trakcie takiej rozmowy Przedstawiciel na podstawie dokumentów tożsamości sprawdza tożsamość lub wiek Użytkownika Końcowego – zależnie od specyfikacji Partnera. Poszczególne kroki procesu identyfikacji wyglądają następująco:

 1. Skorzystanie z Usługi Identyfikacji wymaga podania numeru procesu przypisanego do danego Użytkownika Końcowego, który to numer jest już znany IDnow lub został z wyprzedzeniem przekazany Użytkownikowi Końcowemu przez IDnow lub Partnera.
 2. Użytkownik Końcowy musi wprowadzić dane osobowe (np. imię i nazwisko, data urodzenia, narodowość) odpowiednie do weryfikacji jego tożsamości lub wieku w masce wprowadzania. Ewentualnie dane te są przesyłane IDnow przez Partnera.
 3. Przedstawiciel porównuje dane z kroku 2 z danymi z ważnego oficjalnego dokumentu tożsamości Użytkownika Końcowego, takimi jak imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, narodowość, numer dokumentu, organ wydający i adres. Może też okazać się konieczne, by Przedstawiciel zrobił zdjęcia Użytkownika Końcowego i jego dokumentu tożsamości, zapisał dane z dokumentu tożsamości i sporządził nagranie audio i/lub wideo. Rodzaj i zakres zebranych danych zależą od wymogów odnośnego Partnera i wymogów prawa, którym ten Partner podlega. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Partnera.
 4. Zależnie od wymogów Partnera Użytkownik Końcowy zostanie poproszony o okazanie dodatkowych dokumentów (np. świadectwa rejestracji, faktury za prąd / gaz / usługi telekomunikacyjne, odcinki wynagrodzenia, zaświadczenia z uczelni) („Dodatkowe Dokumenty”) lub Dodatkowe Dokumenty zostaną sfotografowane przez Przedstawiciela.
 5. Informacje zawarte w dokumentach opisanych w kroku 4 także są zbierane i porównywane przez Przedstawiciela z danymi przekazanymi w kroku 2 i 3, w zakresie niezbędnym do identyfikacji lub weryfikacji wieku Użytkownika Końcowego.
 6. Użytkownik Końcowy otrzymuje następnie od IDnow wiadomość e-mail lub SMS z centralnie wygenerowanym numerem transakcji („TAN”) przypisanym do danego procesu identyfikacji. W trakcie rozmowy wideo Użytkownik Końcowy na żądanie przekazuje ten numer z powrotem IDnow, wpisując go w odpowiednim polu. IDnow sprawdza poprawność wprowadzonych danych od strony systemu oraz przez Przedstawiciela.
 7. IDnow może sfinalizować identyfikację lub weryfikację wieku Użytkownika Końcowego wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik Końcowy okazał wszystkie niezbędne do weryfikacji dokumenty, jakich w ramach procesu wymaga aplikacja IDnow („Aplikacja IDnow”) lub pracownik IDnow.
 8. IDnow przekazuje Partnerowi dane zebrane w procesie identyfikacji (zazwyczaj zdjęcia przodu i tyłu dowodu tożsamości, zdjęcie Użytkownika Końcowego, dane zebrane z dokumentu tożsamości oraz nagranie audio i/lub wideo całej rozmowy).

5. Proces identyfikacji IDnow w AutoIdent

Usługa Identyfikacji AutoIdent jest udostępniana Użytkownikowi Końcowemu przez aplikację mobilną. Proces weryfikacji AutoIdent obejmuje weryfikację dowodu tożsamości i opcjonalnie przyrównanie go do danej osoby. Poszczególne kroki procesu wyglądają następująco:

 1. Skorzystanie z Usługi Identyfikacji wymaga podania numeru procesu przypisanego do danego Użytkownika Końcowego, który to numer jest już znany IDnow lub został z wyprzedzeniem przekazany Użytkownikowi Końcowemu przez IDnow lub Partnera.
 2. Użytkownik Końcowy musi następnie wprowadzić dane osobowe (np. imię i nazwisko, data urodzenia, narodowość) w masce wprowadzania odpowiedniej do weryfikacji jego tożsamości lub wieku. Ewentualnie dane te są przesyłane IDnow przez Partnera.
 3. Oprogramowanie IDnow porównuje dane z kroku 2 z danymi z ważnego oficjalnego dokumentu tożsamości Użytkownika Końcowego, takimi jak imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, narodowość, numer dokumentu, organ wydający i adres. Robione są zdjęcia dokumentu tożsamości i Użytkownika Końcowego. Możliwe jest także sporządzenie nagrania wideo z procesu. Rodzaj i zakres zebranych danych zależą od wymogów odnośnego Partnera i wymogów prawa, które go dotyczą. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Partnera.
 4. Zależnie od wymogów Partnera Użytkownik Końcowy zostanie poproszony o okazanie i nagranie w aplikacji IDnow dodatkowych dokumentów (np. świadectwa rejestracji, faktury za prąd / gaz / usługi telekomunikacyjne, odcinki wynagrodzenia, zaświadczenia z uczelni) („Dodatkowe Dokumenty”).
 5. Informacje zawarte w dokumentach opisanych w kroku 4 także zostaną zebrane i porównane z danymi przekazanymi w kroku 2 i 3, w zakresie niezbędnym do identyfikacji lub weryfikacji wieku Użytkownika Końcowego.
 6. IDnow może sfinalizować identyfikację Użytkownika Końcowego wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik Końcowy okazał wszystkie niezbędne do weryfikacji dokumenty, jakich w ramach procesu wymaga aplikacja IDnow.
 7. IDnow przekazuje Partnerowi dane zebrane w procesie identyfikacji (zazwyczaj zdjęcia przodu i tyłu dowodu tożsamości, zdjęcie Użytkownika Końcowego, dane zebrane z dokumentu tożsamości oraz, w stosownych przypadkach, nagranie wideo procesu identyfikacji).

6. Proces identyfikacji IDnow w eID

Usługa Identyfikacji eID jest udostępniana Użytkownikowi Końcowemu przez aplikację mobilną. Usługa pozwala ustalić tożsamość osób fizycznych na podstawie elektronicznego dowodu tożsamości zgodnie z § 18 niemieckiej ustawy o dowodach osobistych (Personalausweisgesetz) poprzez odczytanie i transmisję określonych danych z elektronicznego nośnika służącego do ich przechowywania i przetwarzania („chip”), umieszczonego w tak zwanym elektronicznym dowodzie osobistym wydawanym w Niemczech („niemiecki e-dowód”).

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach elektronicznego ustalania tożsamości poprzez aplikację odbywa się wyłącznie w autonomicznych funkcjonalnościach technicznych usługodawcy (AUTHADA GmbH, Julius-Reiber-Straße 15a, 64293 Darmstadt, Niemcy, e-mail: info@authada.de, nr tel.: +49 6151 - 2752 500 – spółka posiadająca upoważnienie Federalnego Urzędu Administracji (Bundesverwaltungsamt) do identyfikacji obejmującej – zgodnie z niemiecką ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – żądanie transmisji danych osobowych oraz danych dowodu tożsamości z tego dowodu tożsamości) i z użyciem infrastruktury technicznej (serwer eID) połączonej z nimi za pomocą bezpiecznego łącza internetowego, które zapewnia bezpieczną komunikację z chipem w Państwa niemieckim e-dowodzie oraz niezbędne połączenie z infrastrukturą do elektronicznego ustalania tożsamości. Dalsze informacje na temat procesu można uzyskać w portalu dotyczącym dowodów osobistych prowadzonym przez właściwe ministerstwo federalne pod adresem www.personalausweisportal.de.

Proces identyfikacji obejmujący odpowiednie kroki oraz powiązane z nimi przetwarzanie danych wygląda następująco:

 1. Na stronie internetowej Partnera Użytkownik Końcowy dowiaduje się o opcji identyfikacji udostępnianej przez IDnow.
 2. Użytkownik Końcowy rozpoczyna proces identyfikacji. W ramach tego procesu pozyskiwane są za pomocą funkcji NFC numer PIN oraz dane niemieckiego e-dowodu.
 3. Użytkownik Końcowy zgadza się na zebranie danych celem przesłania ich do IDnow i Partnera.
 4. Identyfikacja jest zakończona. Pobrane dane zostaną przekazane bezpośrednio IDnow.
 5. IDnow transmituje dane zebrane w procesie identyfikacji do Partnera.

W związku z elektronicznym ustalaniem tożsamości spółka Authada zasadniczo nie przetwarza danych osobowych w Aplikacji IDnow ani w innych systemach, oprócz tego że po udanym zakończeniu elektronicznego ustalenia tożsamości otrzymuje dane osobowe z serwera eID za pośrednictwem usługodawcy, z którego korzysta, które to dane jest zobowiązana zachować w celu wypełnienia swoich zobowiązań do zachowywania i przechowywania danych zgodnie z § 11 oraz § 8 niemieckiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Obowiązkiem Użytkownika Końcowego jest zapewnić spełnienie następujących wymogów umożliwiających mu skorzystanie z Usługi Identyfikacji eID:

 • Z usługi mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne, które mają zamiar nawiązać stosunki biznesowe z Partnerem. Zgodnie z § 18 ustawy o dowodach osobistych minimalny wiek wynosi 16 lat.
 • Użytkownik Końcowy musi posiadać niemiecki e-dowód z aktywowaną funkcją elektronicznego ustalania tożsamości („funkcja eID”), która nie jest ograniczona blokadą w rozumieniu § 10 niemieckiej ustawy o dowodach osobistych.
 • Użytkownik Końcowy musi mieć kompatybilne urządzenie mobilne z funkcją komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) i musi tę funkcję aktywować.
 • Na urządzeniu Użytkownika Końcowego musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji.
 • Aby uzyskać dostęp do danych niemieckiego e-dowodu, Użytkownik Końcowy musi znać swój numer zastrzeżony / numer PIN (6-cyfrowy kod przypisany do danej osoby).
 • Urządzenie mobilne musi mieć aktywne i stabilne połączenie internetowe.

7. Nawiązanie stosunku użytkowania

Klikając na przycisk „Rozpocznij identyfikację” lub podobny, Użytkownik Końcowy składa IDnow ofertę nawiązania stosunku użytkowania zgodnie z niniejszymi Warunkami. Nawiązanie następuje poprzez faktyczne wykonanie Usługi Identyfikacji.

Z Usługi Identyfikacji mogą korzystać tylko osoby fizyczne.

8. Obowiązki Użytkownika Końcowego

Użytkownik Końcowy ma obowiązek okazać IDnow wszystkie dokumenty wymagane do wykonania Usługi Identyfikacji zgodnie z punktem 4, 5 i/lub 6 niniejszych Warunków oraz wprowadzić wyłącznie zgodne z prawdą informacje w polach do tego przeznaczonych. Użytkownik Końcowy jest ponadto zobowiązany zapewnić, by żadna inna osoba nie mogła zostać zidentyfikowana w procesie identyfikacji.

Aby skorzystać z Aplikacji IDnow, niezbędne jest odpowiednie urządzenie (np. komputer, smartfon lub tablet) oraz stabilne połączenie internetowe. Jeżeli Użytkownik Końcowy pragnie skorzystać z Usługi Identyfikacji na urządzeniu mobilnym, może to zrobić jedynie poprzez aplikację mobilną. Pobranie aplikacji na urządzenie z systemem iOS może się odbyć z użyciem funkcji App Store, a na urządzenie z systemem Android – przez Google Play. Użytkownik Końcowy odpowiada za zapewnienie wydajności i kompatybilności danego urządzenia.

Użytkownik Końcowy musi zachować poufność danych udostępnionych mu przez IDnow (np. numer transakcji i TAN) i chronić je, by nie zostały użyte przez nieupoważnione osoby trzecie. Użytkownik Końcowy niezwłocznie powiadomi IDnow w razie podejrzenia nieupoważnionego użycia jego danych w wiadomości e-mail na adres fraud@idnow.de.

Użytkownik Końcowy:

 • nie może udostępniać swojego hasła (o ile dotyczy)
 • nie może udostępniać wiadomości SMS z numerem TAN przesłanych na jego numer komórkowy
 • musi bez zbędnej zwłoki powiadomić IDnow, korzystając z niżej podanych sposobów kontaktu, w razie naruszenia bezpieczeństwa dowolnego poziomu uwierzytelnienia

Aby zapewnić bezpieczeństwo procesu oraz możliwie najsprawniejszą obsługę, Użytkownik Końcowy powinien:

 • korzystać z urządzenia, które ma wystarczająco dobry aparat, by zrobić wyraźne zdjęcia dokumentu. Wyraźne zdjęcie oznacza, że aparat może sfotografować dokument tożsamości tak, aby wyraźnie widać było tekst na dokumencie i wzór tła dokumentu
 • korzystać z najnowszej wersji aplikacji udostępnionej przez IDnow lub Partnera
 • zapewnić, by urządzenie miało zainstalowane najnowsze poprawki bezpieczeństwa udostępnione przez jego dostawcę
 • w stosownych przypadkach: zapewnić, by wyszukiwarka była zaktualizowana do najnowszej wersji udostępnionej przez jej dostawcę
 • przeprowadzać identyfikację w cichym miejscu bez zakłóceń z zewnątrz

9. Opłaty

IDnow świadczy Usługę Identyfikacji na rzecz Użytkownika Końcowego nieodpłatnie. IDnow otrzymuje wynagrodzenie od Partnera.

Wszelkie opłaty za połączenie danych z Internetem wymagane do skorzystania z Usługi Identyfikacji ponosi Użytkownik Końcowy.

10. Odpowiedzialność

Spółka IDnow, jej przedstawiciele prawni oraz personel pomocniczy będą ponosić odpowiedzialność za: i) zamierzone rażące zaniedbanie; ii) utratę życia, uszczerbek na ciele lub zdrowiu; iii) podstępne zatajenie wady; a także iv) w razie założenia gwarancji zgodnie z przepisami prawa.

W przypadku lekkiego zaniedbania IDnow odpowie jedynie za naruszenie zasadniczych zobowiązań umownych do wysokości przewidywalnej, typowej dla umowy szkody. „Zasadnicze zobowiązania” w powyższym rozumieniu stanowią zobowiązania, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie Umowy i na wypełnienie których może się powoływać Użytkownik Końcowy.

Odpowiedzialność wynikająca z prawa dotyczącego odpowiedzialności za produkt pozostaje bez zmian.

W pozostałej części odpowiedzialność IDnow zostaje wyłączona.

11. Ochrona danych

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Więcej informacji na ten temat zawiera nasza Polityka prywatności.

12. Postanowienia końcowe

Użytkownik Końcowy może się skontaktować z IDnow pod następującym adresem:

IDnow GmbH
Auenstraße 100
80469 Monachium
e-mail: support@mail.idnow.de

 

W przypadku każdej identyfikacji przeprowadzanej przez Aplikację IDnow niniejsze Warunki obowiązują wyłącznie w stosunkach między IDnow i Użytkownikiem Końcowym.

Zastosowanie mają przepisy prawa niemieckiego z wyłączeniem przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) w zakresie, w jakim nie doprowadzi to do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, które zgodnie z prawem miałyby zastosowanie, gdyby nie było wyboru prawa, oraz takich, od których nie może odejść żadna umowa.

Stan: grudzień 2020 r.

Polityka prywatności Informacje prawne FAQ Obsługa klienta