Skip to main content

Słownik

Wykaz usług reprezentatywnych, powiązanych z rachunkiem płatniczym.

# Pojęcia stosowane przez przepisy prawa

Jak pojęcia są rozumiane przez przepisy prawa

Pojęcia stosowane przez RDB

Jak pojęcia są rozumiane przez RDB

1) Kredyt w rachunku płatniczym

usługa, o której mowa w art. 2 pkt 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwanej dalej "ustawą", tj. kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz kredyt płatniczy, o którym mowa w art. 74 ust. 3 ustawy

Nie używamy tego pojęcia (usługa nie jest dostępna)

Nie używamy tego pojęcia

2) Polecenie przelewu

usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, tj. polegającą na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej

przelew, transfer, realizacja zleceń płatniczych

Usługa polegająca na realizacji przelewów w PLN na rzecz odbiorcy, którego rachunek prowadzony jest przez dostawcę usług płatniczych w Polsce lub innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

3) Polecenie przelewu SEPA

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)

Nie używamy tego pojęcia (usługa nie jest dostępna)

Nie używamy tego pojęcia

4) Polecenie przelewu wewnętrznego

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę

przelew, transfer, realizacja zleceń płatniczych

Usługa polegająca na realizacji przelewów w PLN na inny rachunek bieżący Klienta w Banku

5) Polecenie przelewu w walucie obcej

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro

Nie używamy tego pojęcia (usługa nie jest dostępna)

Nie używamy tego pojęcia

6) Polecenie zapłaty

usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, tj. polecenie zapłaty oznacza usługę płatniczą polegającą na obciążeniu określoną kwotą rachunku płatniczego płatnika na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, której płatnik udzielił odbiorcy, dostawcy odbiorcy lub dostawcy płatnika

Polecenie Zapłaty (usługa nie jest obecnie dostępna)

Oznacza uzgodniony pomiędzy Klientem a beneficjentem płatności sposób zapłaty kwoty pieniężnej, polegający na uprzednio autoryzowanym obciążeniu przez Bank Bieżącego Rachunku Bankowego Klienta na podstawie postanowień Dyspozycji Polecenia Zapłaty, na wniosek beneficjenta i odpowiednim uznaniu bieżącego rachunku bankowego beneficjenta przez instytucję, w której beneficjent otworzył dany rachunek do uznania płatności

7) Powiadamianie SMS

usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS

Nie używamy tego pojęcia (usługa nie jest dostępna)

Nie używamy tego pojęcia

8) Prowadzenie rachunku płatniczego

usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta

Rachunek, konto

Oznacza usługę polegającą na otwieraniu i prowadzeniu przez Bank Bieżącego Rachunku Bankowego, służącego do uznawania, obciążania, deponowania środków pieniężnych i oszczędności, co obejmuje rozliczeniowe rachunki bieżące oraz Rachunek Oszczędnościowy

9) Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej

Wyciągi z Rachunku

Oznaczają usługę polegającą na wystawianiu przez Bank dla Klienta dokumentów potwierdzających co najmniej operacje dokonane na Rachunku w określonym czasie, a także saldo Rachunku na początek i na koniec danego okresu

10) Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty

karta debetowa, Karta, Karta Cyfrowa

Usługa polegająca na realizowaniu płatności bezgotówkowych za towary i usługi świadczone przez zagranicznych sprzedawców i usługodawców (Akceptantów) przy użyciu karty debetowej (Karta albo Karta Cyfrowa) i kodu osobistego w terminalach POS (cyfrowe karty debetowe mogą być używane wyłącznie w terminalu POS z symbolem funkcji zbliżeniowej (NFC) na karcie debetowej) oraz realizacja płatności bezgotówkowych za towary i usługi oferowanych przez zagranicznych Akceptantów poprzez internet

11) Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych

usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy

karta debetowa, Karta, Karta Cyfrowa

Usługa polegająca na wypłacie gotówki za granicą przy użyciu karty debetowej (Karta albo Karta Cyfrowa) i kodu osobistego (cyfrowe karty debetowe mogą być używane tylko w bankomatach z symbolem funkcji zbliżeniowej (NFC) wskazanym na karcie debetowej)

12) Wydanie karty płatniczej

usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, tj. kartę uprawniającą do wypłaty gotówki lub umożliwiającą złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowaną przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków, w tym kartę płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia (UE) 2015/751

Karta debetowa, Karta, Karta Cyfrowa

Karta: oznacza usługę polegającą na wydawaniu fizycznej karty debetowej umożliwiającej posiadaczowi karty elektroniczny przelew środków pieniężnych z Bieżącego Rachunku Bankowego przy dokonywaniu zakupów w transakcjach internetowych (e-commerce), przy wypłatach gotówki w Bankomatach lub przy płatnościach w terminalach w terminalach POS

Karta Cyfrowa: oznacza usługę polegającą na wydawaniu przez Bank elektronicznego Instrumentu Płatniczego , który może być zapisany w Aplikacji Raiffeisen Digital Bank, umożliwiający Klientowi korzystanie ze środków zgromadzonych na Bieżącym Rachunku Bankowym. Karta Cyfrowa może być wykorzystywana do (i) transakcji internetowych, (ii) wypłat gotówki z Bankomatów oraz (iii) do płatności z wykorzystaniem terminali POS (lub innych tego typu urządzeniach wyposażonych w technologię NFC); w przypadkach (ii) i (iii) wyłącznie poprzez zapisanie jej w akceptowanej przez Bank Aplikacji Cyfrowego Portfela (tj. Apple Pay lub Google Pay)

13) Obsługa karty debetowej

usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika

Karta, Karta Cyfrowa

Karta: oznacza usługę umożliwiającą posiadaczowi karty debetowej elektroniczny przelew środków pieniężnych z Bieżącego Rachunku Bankowego przy dokonywaniu zakupów w transakcjach internetowych (e-commerce), przy wypłatach gotówki w Bankomatach lub przy płatnościach w terminalach w terminalach POS

Karta Cyfrowa: oznacza usługę polegającą na wydawaniu przez Bank elektronicznego Instrumentu Płatniczego , który może być zapisany w Aplikacji Raiffeisen Digital Bank, umożliwiający Klientowi korzystanie ze środków zgromadzonych na Bieżącym Rachunku Bankowym. Karta Cyfrowa może być wykorzystywana do (i) transakcji internetowych, (ii) wypłat gotówki z Bankomatów oraz (iii) do płatności z wykorzystaniem terminali POS (lub innych tego typu urządzeniach wyposażonych w technologię NFC); w przypadkach (ii) i (iii) wyłącznie poprzez zapisanie jej w akceptowanej przez Bank Aplikacji Cyfrowego Portfela (tj. Apple Pay lub Google Pay)

14) Obsługa karty kredytowej

usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy

Nie używamy tego pojęcia (usługa nie jest dostępna)

Nie używamy tego pojęcia

15) Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym

usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi

Nie używamy tego pojęcia (usługa nie jest dostępna)

Nie używamy tego pojęcia

16) Wypłata gotówki

usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy

wypłata gotówki

Usługa w ramach której za pomocą Kart Cyfrowych, zapisanych w Aplikacjach Cyfrowego Portfela, oraz kodu PIN, Klient jest uprawniony do wypłaty gotówki w Bankomatach obsługujących Technologię Zbliżeniową (NFC) na terenie Polski i za granicą, które są oznaczone odpowiednim symbolem usługi karty debetowej wskazanym na Karcie Cyfrowej

17) Wpłata gotówki

usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy

wpłata gotówki (usługa nie jest dostępna)

Nie używamy tego pojęcia

18) Usługa bankowości telefonicznej

usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku

Nie używamy tego pojęcia (usługa nie jest dostępna)

Nie używamy tego pojęcia

19) Usługa bankowości elektronicznej

usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku

Aplikacja Raiffeisen Digital Bank

Oznacza aplikację użytkownika telefonu komórkowego (Android i iOS) oraz Instrument Płatniczy, która oferuje różne Usługi Bankowe poprzez pełne wsparcie zdalnego onboardingu klienta, a także funkcjonalności płatnicze, przetwarzanie danych, raportowanie i korespondencję

20) Zlecenie stałe

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy

Nie używamy tego pojęcia (usługa nie jest dostępna)

Nie używamy tego pojęcia